Policy & House-rules

English version below

Van harte welkom bij Simone Bed and Breakfast.
Om voor u en de andere gasten een aangenaam verblijf te creëren gelden de volgende huisregels:

Reservering:

 • Simone B&B heeft de beschikking over 2 twee persoonskamers. De kamers zijn geschikt voor een maximale bezetting van 2 personen. Het is derhalve niet toegestaan om met meer dan twee personen in de kamer te overnachten en/of te verblijven dan wel het ontbijt te nuttigen.
 • De minimumleeftijd bij overnachting is 25 jaar
 • Gezien de indeling van ons 1920 pand met drie traptreden in de ontvangsthal en enkele drempels achten wij de accommodatie minder geschikt voor bezoekers met een fysieke beperking.

Inchecken & Uitchecken

 • Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 personen, dienen beiden een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Het is niet toegestaan de kamer op uw naam te huren zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Inchecken gebeurt vanaf 14:00 uur en bij voorkeur voor 22:00 uur. In overleg met ons kan een andere tijd worden afgesproken.
 • Uitchecken kan tussen 7:00 tot uiterlijk 11:00 uur op de dag van vertrek.
 • Bij aankomst ontvangt u de sleutels bestemd voor uw verblijf, die u bij vertrek weer inlevert. Bij verlies brengt Simone B&B u € 150,00 in rekening.

Veiligheid:

 • Sluit voor vertrek uw raam en vergrendel uw kamerdeur.
 • Gebruik van het kluisje op de kamer is op eigen risico.
 • In de entreehal hangen op diverse plaatsen camera’s .Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.

Aansprakelijkheid:

Simone Bed & Breakfast is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies of diefstal danwel enig letsel en materiële of immateriële schade die u heeft of ondervind tijdens uw verblijf bij Simone Bed and Breakfast.
Mocht er tijdens uw verblijf schade worden veroorzaakt aan de accommodatie of de inrichting ervan, dan dient u ons hiervan op de hoogte te stellen.

Ontbijt:

Op een vooraf met u afgesproken tijdstip vanaf 7:00 uur serveren we het ontbijt op een trolley aan uw kamer. Deze wordt om 10:00 weer door ons opgehaald.

Geluid:

Wij verzoeken onze gasten om zich van luidruchtigheid in het door hen gehuurde verblijf en de algemene ruimtes te onthouden. Alle muziek – en elk ander geluid – op welke wijze voortgebracht moet op kamersterkte zijn afgestemd, zodat geen geluidsoverlast ontstaat voor de overige gasten en omwonenden en is sowieso verboden van ’s-avonds 22:00 tot ’s morgens 07:00 uur.

Roken:

Simone Bed & Breakfast zet zich in om haar gasten en relaties een rookvrije omgeving te bieden. Roken binnen en rondom het huis is daarom niet toegestaan.

Drugs / Alcohol:

Het is bij Simone Bed & Breakfast ten strengste verboden om drugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen. Politie wordt altijd ingeschakeld.
Alcoholmisbruik is verboden, dus geniet, maar drink met mate.

Internet:

Simone Bed & Breakfast biedt een WIFI gastennetwerk aan. De gebruiker zal zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Simone Bed & Breakfast als aanbieder van de accommodatie. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de gebruiker heeft Simone Bed & Breakfast het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

Huisdieren:

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Onze privacy:

Gelieve onze privacy te respecteren. Simone Bed & Breakfast is bovenal de privewoning van de gastheer en -vrouw en hun gezin. De privevertrekken zijn gelegen op de eerste verdieping en in het souterain.

———————————

Welcome to Simone Bed and Breakfast.
To create a pleasant stay for you and the other guests, the following house rules apply:

Reservation:

 • Simone B&B has 2 double rooms available. The rooms are suitable for a maximum occupancy of 2 people. It is therefore not permitted to spend the night and/or stay in the room or to eat breakfast with more than two people.
 • The minimum age for overnight stays is 25 years.
 • Given the layout of our 1920s building with three steps in the lobby and several thresholds, we consider the accommodation less suitable for visitors with a physical disability.

Check in check out:

 • Presenting a valid ID is mandatory. If the room is reserved for 2 people, both must show valid identification.
 • It is not permitted to rent the room in your name without staying in the room yourself.
 • Check-in takes place from 2:00 PM and preferably before 10:00 PM. A different time can be agreed in consultation with us.
 • Check-out is possible between 7:00 AM and 11:00 AM on the day of departure.
 • Upon arrival you will receive the keys for your stay, which you will return upon departure. In case of loss, Simone B&B will charge you € 150.00.

Safety:

 • Close your window and lock your room door before leaving.
 • Use of the room safe is at your own risk.
 • There are cameras in various places in the entrance hall. In the event of calamities and/or incidents, these recordings can be shown to the authorities as supporting material.

Liability:

Simone Bed & Breakfast is in no way liable for any form of damage, loss or theft or any injury and material or immaterial damage that you have or experience during your stay at Simone Bed and Breakfast.
If damage is caused to the accommodation or its furnishings during your stay, you must inform us.

Breakfast:

We will serve breakfast on a trolley to your room at a time agreed in advance with you from 7:00 am. We will pick this up again at 10:00 am.

Sound:

We ask our guests to refrain from being noisy in the accommodation they rent and in the general areas. All music – and any other sound – produced in any way must be attuned to room volume, so that no noise nuisance arises for other guests and local residents and is in any case prohibited from 10 p.m. to 7 a.m. in the morning.

Smoking:

Simone Bed & Breakfast is committed to offering its guests and relations a smoke-free environment. Smoking inside and around the house is therefore not permitted.

Drugs / Alcohol:

It is strictly prohibited at Simone Bed & Breakfast to possess, use and/or trade drugs. Police are always called.
Alcohol abuse is prohibited, so enjoy, but drink in moderation.

Internet:

Simone Bed & Breakfast offers a WIFI guest network. The user will refrain from visiting internet websites that are unlawful in nature or that are inconsistent with the reputation of Simone Bed & Breakfast as a provider of accommodation. In the event of discovery or suspicion of nuisance from third parties and/or (other) internet abuse by the user, Simone Bed & Breakfast has the right to block access to the internet completely or in full without further notice.

Pets:

Pets are not allowed.

Our privacy:

Please respect our privacy. Simone Bed & Breakfast is above all the private home of the hosts and their families. The private rooms are located on the first floor and in the basement.